กระบอกลม - AIR CYLINDER

กระบอกลม (Air Cylinder) กระบอกนิวเมติกส์ หรือ กระบอกสูบนิวเมติกส์ มีขนาดมาตราฐานและสามารถสั่งตัดตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ มีหลายรุ่น หลายขนาด และแบบสั่งทำพิเศษ

Air Cylinder

กระบอกลม ในระบบนิวเมติกส์ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงำนลมอัดให้เป็นพลังงำนกลหรือ อำจจะเปลี่ยนพลังงำนกลให้ทำงานในลักษณะหมุนก็ได้ ซึ่งเราเรียกว่า กระบอกลม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้แก่

  • กระบอกลมทำงานในลักษณะเคลื่อนที่เป็นวงรอบ (Rotary Motion) กระบอกลมทำ งานเคลื่อนที่เป็นวงรอบสามารถแบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้เป็น 2 แบบ คือกระบอกลมทำงานในลักษณะหมุนแกว่ง (Oscillation Motion) และกระบอกลมทำงานในลักษณะหมุนรอบ (Rotary Motion)
  • กระบอกลมทำงานในลักษณะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง(Linear Motion)

ในระบบนิวเมติกส์อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงจะนิยมใช้กระบอกลม (Pneumatic Cylinder) เนื่องจำกมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน และใช้งานง่าย ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะการทำงานต่างกันรวมถึงการนำไปใช้

กระบอกลมทำงานทางเดียว(Single Air Cylinder) จะปล่อยลมเข้าทางด้านท้ายของกระบอกลมเพื่อเอาชนะแรงดันสปริงดันลูกสูบให้คลื่อนที่ออกเรียกการเคลื่อนที่มีทิศทางเป็นบวก และในจังหวะเคลื่อนที่กลับก็จะปล่อยลมทางด้ำนท้ายกระบอกลมเพื่อเป็นการระบายลมทิ้งทำให้สปริงที่ติดตั้งอยู่หัวลูกสูบดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าเรียกการเคลื่อนที่มีทิศทางเป็นลบ

กระบอกลมทำงานทางเดียว

 

 

Showing all 7 results